ขอบเขตการส่งสัญญาณของสถานี
วิทยุท่าจีน107.25MHz
รัศมีการออกอากาศครอบคลุม อ.สามชุกทั้งหมด อ.ดอนเจดีย์
อ.เดิมบางนางบวช อ.ศรีประจันต์ อ.หนองหญ้าไซ
อ.ด่านช้าง(บางส่วน)